Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế phía nam thông báo chiêu sinh các lớp y tế trường học